DÖVİZ KURLARI
Döviz Alış Satış
Dolar
Euro
TAZiYELER  + Ekle 
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ana sayfaya Dön // Ekonomi
YATIRIMLARIN TEŞVİKİ İLE İLGİLİ KANUN ÇIKTI
10 Eylül 2016 Cumartesi Saat 00:21

Dogu ve Güneydoguda yatırımların proje bazında desteklenmesi ile ilgili kanun yürürlüğe girdi

 Başbakan Binali Yıldırım’ın Diyarbakır’da kamuoyuna açıkladığı Doğu ve Güneydoğu Yatırım Teşvik Hamlesi konuşmasındaki bazı teşvikler,  Resmi Gazetede yayınlanan 6745 sayılı kanunda  yer aldı.

7 Eylül 2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6745 Sayılı   “YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR KANUN” ile yatırımların teşviki ile ilgili pek çok konuda Bakanlar kuruluna yetki verildi.

Ankara AB Yatırım danışmanı Abuzer Akbıyık konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi “82 maddelik ve çeşitli kanunlarda değişiklik yapan 6745 Sayılı Kanunun,  36, 66 ve 80. Maddelerde yatırımların teşviki konusunda düzeltme yapıldı”

Akbıyık konu ile ilgili bilgileri şu şekilde özetledi.

1-Katma Değer Vergisi Kanunu gereği, daha önce Sabit yatırım tutarı 500  milyon TL’nin üzerindeki yatırım kapsamındaki inşaat harcamaları KDV iadesinden yaralanmakta idi. Bu kanunla, yatırım tutarını 50 milyon TL’ye kadar indirmeye veya iki katına kadar arttırmaya Bakanlar Kuruluna karar verilmiştir. Böylece Bakanlar Kurulu, 50 milyon TL’ye kadar yatırımlar için, inşaat harcamalarına KDV iadesi sağlayabilecektir. Kanaatimce; Vergi yükü hafifletilerek, başta Doğu ve Güneydoğuya olmak üzere büyük yatırımların yapması teşvik edilecektir. Konu ile ilgili 36. Madde metni aşağıdadır.  

“MADDE 36 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 30 uncu maddesinin madde başlığında yer alan “ve stratejik” ibaresi ile birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “stratejik” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu madde kapsamında yer alan asgari sabit yatırım tutarını sektörler itibarıyla veya topluca 50 milyon Türk lirasına kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

 

2- Kurumlar Vergisi 32/A  gereğince, Teşvik belgesi kapsamında sağlanan vergi indirimi desteğinin bir kısmı, yatırımcının diğer faaliyetlerine de uygulanabilmekte idi. Yapılan değişiklikle katkı tutarı kullanma oranını %80’den %100 çıkarma yetkisi Bakanlar kuruluna verilmiştir.  Bakanlar kurulunun karar alması halinde, yatırımcılar, yatırım döneminde vergi indirimlerinin daha fazla bir kısmını, diğer kazançlarından indirebilecektir. Kanaatimce; bu madde ile çeşitli il ve çeşitli sektörlerdeki firmalar, Doğu ve Güneydoğuda yatırım yapmaya özendirilecektir. İlgili 66. Madde metni aşağıdadır.

MADDE 66 – 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına, birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın (c) bendine “her bir il grubu” ibaresinden sonra gelmek üzere “, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “%80’e” ibaresi “%100’e” şeklinde değiştirilmiştir.

“Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.”

 

3-Yapılan düzenleme ile Ekonomi Bakanlığınca desteklenmesine karar veren yatırımlar için,  %10’ kadar kurumlar vergisi desteği sağlamaya, yatırımın işletmeye geçmesinden itibaren 10 yıl kurumlar vergisi istisnası sağlamaya, gelir vergisi stopajı desteği sağlamaya, Gümrük vergisi muafiyeti sağlamaya, yatımın hazine arazisine yapılması halinde 49 yıl bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanıma izin vermeye, şartları taşıması halinde bedelsiz devrine, 10 yıl Sigorta primi işveren hissesinin karşılanmasına, enerji tüketiminin %50 sine kadar 10 yıl süre ile karşılanmasına, 5 yılı geçmemek üzere, asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği verilmesine, %49 oranına kadar yatırımlara ortak olunması hususlarında Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Kanaatimce, yatırıma ortak olma, yatırımcıya vergi, sigorta, enerji, yatırım yeri, ücret gibi destekler sağlanarak Doğu ve Güneydoğuya yatırım yapılması özendirilecektir.   Konu ile ilgili 80.Madde metni aşağıdadır.

……………..

MADDE 80 – (1) Bakanlar Kurulu; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için;

a) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre kurumlar vergisi oranını %100’e kadar indirimli uygulatmaya ve yatırıma katkı oranını %200’ü geçmemek üzere belirlemeye veya yatırımın işletmeye geçmesinden itibaren 10 hesap dönemine kadar, yatırımdan elde edilen kazançla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi istisnası tanımaya,

b) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 80 inci maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlandırmaya,

c) Gümrük vergisi muafiyeti tanımaya,

ç) Yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması hâlinde, belirlenecek yatırımcı lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi hâlinde bedelsiz devredilmesine,

d) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde yer alan prime esas kazanç alt sınırına bağlı kalınmaksızın 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanmasına,

e) İşletme döneminde yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının %50’sine kadarının en fazla 10 yıla kadar karşılanmasına,

f) Sabit yatırım tutarının finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği ya da hibe desteği sağlanmasına,

g) Yatırım için özel önem taşıyan belirlenen sayıda her bir nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere, asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği verilmesine,

ğ) Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak olunmasına,

karar vermeye ve yukarıdaki desteklerden bir veya birden fazlasını uygulatmaya yetkilidir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki destekler Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

(3) Proje bazlı yatırım konusu ürüne, süresi ve miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek alım garantisi verilebilir.

(4) Proje bazlı yatırımlara diğer kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için Bakanlar Kurulu kararı ile istisna getirilebilir veya yatırımları hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla yasal ve idari süreçlerde düzenleme yapılabilir.

(5) Projenin gerekli kıldığı hâllerde Bakanlar Kurulu kararı ile her türlü altyapı yatırımının yapılması kararlaştırılabilir.

(6) Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yatırımların belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmemesi hâlinde, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan indirimli kurumlar vergisi veya istisna uygulaması ile gelir vergisi stopajı teşviki nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte, diğer destekler ise 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

         (7) Yatırımın devri hâlinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla belirtilen istisna, muafiyet ve desteklerden yararlanır

Bu yazı toplam 7343 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Şu An Sitede
Kişi Online
DÜNÜN MANŞETLERi
SEFERLER  + Ekle 
ETKiNLiK  + Ekle 
ARŞİVDE ARA
ÇOK OKUNANLAR
ÜYELİK
Genel İçerikler